KPN B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna samen aangeduid als: KPN) bieden veel verschillende diensten, zoals vaste telefonie, mobiele telefonie, internetdiensten en televisie. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de PIM App die door KPN wordt aangeboden. Door de aard van de dienstverlening van de PIM App heeft KPN bepaalde gegevens van jou nodig. Bij de verwerking van je gegevens staat jouw belang voorop! Jij moet er iets aan hebben.

Onze beloften:

Diensten en jouw rechten

In deze privacyverklaring zetten wij voor jou hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan als je de PIM App gebruikt op een rij. Je kunt hierin lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op hebt. Je kunt erop vertrouwen dat we op een zorgvuldige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees de Privacyverklaring zorgvuldig voordat je bepaalde keuzes maakt.

KPN B.V., Wilhelminakade 123 te Rotterdam is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens in de PiM app. Jouw gegevens in de PiM app worden verwerkt door KPN voor het aanmaken van het PiM account en voor het verlenen van de identificatiedienst. Zodra jouw persoonsgegevens voor het verlenen van de identificatiedienst met jouw toestemming worden verstrekt aan het aangesloten bedrijf om jou toegang te verschaffen tot de diensten van dat bedrijf, is dat bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens.

Persoonsgegevens zeggen iets over jou. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, e-mailadres, leeftijd en geboortedatum. Ook jouw bankrekening en telefoonnummer zijn persoonsgegevens.

Overeenkomst
Je mag persoonlijk gebruikmaken van de PIM App als je een smartphone hebt bij één van de nationale mobiele providers en ouder bent dan 16 jaar. Als je de PIM App hebt gedownload, de gebruiksvoorwaarden hebt geaccepteerd en je daarmee hebt verklaard dat je 16 jaar of ouder bent, hebben we een overeenkomst voor het gebruik van de PIM App. We hebben daarvoor een aantal persoonsgegevens nodig om verzoek tot toegang/identificatie te kunnen verwerken.

Op basis waarvan verwerken we jouw persoonsgegevens?
Natuurlijk mogen we jouw persoonsgegevens niet zomaar opvragen en gebruiken. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag is voor de verwerking’. Dit betekent dat we jouw gegevens alleen mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn, bijvoorbeeld:

Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst
Voor de dienstverlening zijn in bepaalde gevallen bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk. Voor het aanmaken van een PIM account hebben wij bijvoorbeeld bepaalde gegevens van jou nodig om de app te laten werken.

Toestemming

Om jouw profiel in het PiM account aan te vullen, hebben we aanvullende gegevens van jou nodig om de app te kunnen gebruiken voor specifieke dienstverlening van een bedrijf die deze gegevens daarvoor nodig heeft. Deze aanvullende gegevens verkrijgen we van Currence Holding B.V. via de iDIN dienstverlening en uitsluitend nadat jij toestemming voor die verstrekking aan KPN hebt gegeven. Deze gegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van jouw gebruik van de PiM app.

Wij vragen aan jou ook toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens aan het aangesloten bedrijf om gebruik te kunnen maken van specifieke dienstverlening van dat bedrijf. Wij delen jouw persoonsgegevens uitsluitend met een aangesloten bedrijf als jij daarvoor toestemming aan ons hebt verleend. Daarover lees je meer bij ‘Het gebruik van gegevens met of zonder jouw toestemming’.

De PIM App is één van de apps die KPN aanbiedt. KPN maakt daarbij gebruik van een digitale kluis die gevuld wordt met jouw gegevens. Deze gegevens verstrekken we alleen met jouw toestemming aan een aangesloten bedrijf, zodat een aangesloten bedrijf jou kan identificeren.

Welke gegevens in de kluis worden opgeslagen, hoe deze gegevens worden gebruikt en waarvoor én hoelang wij jouw gegevens bewaren, is specifiek voor deze app vastgelegd. In het installatieproces van de PIM App vertellen we je welke gegevens worden bewaard en welke keuze je hierin zelf kunt maken:

 • Nadat je de PiM app hebt gedownload en akkoord bent met onze voorwaarden, start je met het invullen van een Nickname. De Nickname wordt gebruikt om jou aan te spreken.
 • Om je PIM account aan te maken hebben we verder jouw 06-nummer en e-mailadres nodig als basisgegevens. Deze gegevens vul je zelf eenmalig in en kunnen wij eenvoudig verifiëren. Het zijn unieke attributen waardoor het bedrijf, dat gebruik maakt van de PIM-dienstverlening, jou kan herkennen.
 • Optioneel kan PiM je vragen om:
  • een 1 cent betaling via iDEAL te doen. Op deze manier verifiëren we je bankrekeningnummer en de naam die gekoppeld is aan je bankrekeningnummer.
  • een iDIN-transactie te doen. Op deze manier verifiëren we jouw NAW-gegevens, geboortedatum en geslacht.
 • We slaan deze gegevens voor het aanmaken van het PIM account veilig encrypted op in onze digitale kluis.
 • Door het scannen van een QRcode van het aangesloten bedrijf vraagt dat bedrijf jou via de PIM app de gegevens te delen. Dit kun je weigeren. In dat geval verstrekt KPN geen gegevens. Het gevolg is dat het bedrijf jou geen dienstverlening via de PiM app aan kan bieden.
 • We gebruiken de versie van je besturingssysteem om het gebruik van de PiM app te verbeteren. We meten zo ook welke devices er gebruikt worden.

Voor elke gebruiker van de app maakt KPN een PIM account aan. Voor het aanmaken van dit account heeft KPN de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

 • Nickname
 • 06 nummer: jouw 06-nummer wordt via de ontvangen pincode, die je per SMS aan het opgegeven 06-nummer hebt ontvangen, getoetst.
 • E-mailadres: jouw emailadres wordt via de ontvangen pincode, die je per email op het opgegeven emailadres hebt ontvangen, getoetst.

Voor de extra functionaliteit die betrekking heeft op het uitvoeren van financiële transacties met het aangesloten bedrijf heeft KPN voor het aanmaken van het PIM account aanvullend de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

 • Bankrekeningnummer en naam bankrekeninghouder: door het uitvoeren van een 1 ct betaling via iDEAL deelt de bank het bankrekeningnummer en de bankrekeninghouder van de rekening.

Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de dienst overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van deze app. Nadat de gegevens door jou zijn verstrekt en door ons zijn getoetst, worden deze encrypted opgeslagen op een KPN server.

Bij het opheffen van de PIM-account worden je persoonsgegevens door KPN vernietigd. Hieronder is beschreven hoe je het PIM-account kunt opheffen.

Verkrijgen en bewaren in de PiM app

Voor bepaalde activiteiten die betrekking hebben op de dienstverlening van het aangesloten bedrijf heeft KPN aanvullende gegevens van jou nodig. Door het uitvoeren van een iDIN transactie deelt jouw bank deze aanvullende gegevens waarmee jij bij die bank geregistreerd staat met KPN ten behoeve van het gebruik van de PiM app. Voor het bewaren van deze gegevens baseert KPN zich op de toestemming die jij hebt gegeven aan de verwerkingsverantwoordelijke van iDIN, Currence Holding B.V., voor de verstrekking van deze gegevens aan KPN. Het gaat om de volgende aanvullende persoonsgegevens:
Naam, adres, woonplaats, geslacht en geboortedatum

Verstrekken vanuit de PiM app

Jij bepaalt aan wie je de informatie wilt verstrekken. Tijdens het scannen van de QRcode, aangeboden door één van de aangesloten bedrijven, laat de PiM app zien welke dienst en door wie aangeboden wordt. Door akkoord te geven in de PiM app, worden de gevraagde gegevens met het bedrijf gedeeld zodat het bedrijf de toets kan uitvoeren of je toegang tot hun diensten krijgt. Je mag alleen toestemming geven voor het verstrekken van jouw persoonsgegevens als je 16 jaar of ouder bent. Tijdens het installeren wordt gevraagd of je 16 jaar of ouder bent. Let op: je geeft per aangesloten bedrijf slechts één keer toestemming voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan dat bedrijf. Daarom is het niet nodig om nogmaals akkoord te geven wanneer hetzelfde bedrijf dezelfde gegevens voor hetzelfde doen vraagt. Houd hier dus rekening mee bij het scannen van een QRcode van datzelfde bedrijf.

Intrekken gegevens

Je kunt jouw toestemming voor het bewaren van jouw gegevens in de PiM-app bij ons intrekken. Neem contact op met info@pim.app om de procedure te starten. Wij zullen toetsen of we de gegevens die wij aanvankelijk van jou met toestemming hebben verkregen kunnen verwijderen. Bij het verwijderen van deze gegevens kun je geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanvullende dienstverlening.

Je kunt jouw toestemming per aangesloten bedrijf via de PiM app intrekken. Ga hiervoor naar “Bedrijven” en klik op het logo van het bedrijf waarvoor je je toestemming wilt intrekken. Klik op “verwijderen” (rechtsboven in het scherm). KPN stuurt het bedrijf het verzoek de gegevens en de relatie te verwijderen. Het bedrijf kan dit verzoek weigeren indien er nog verplichtingen openstaan. Zodra het bedrijf akkoord gaat met het verwijderen van de gegevens wordt bij het scannen van een QRcode van het desbetreffende bedrijf opnieuw toestemming gevraagd de gegevens te delen. Let op: zodra je toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens aan het desbetreffende bedrijf, verstrekt KPN op dat moment rechtmatig de persoonsgegevens aan dat bedrijf. De intrekking heeft daarom geen betrekking op de rechtmatigheid van de verstrekking die met jouw toestemming heeft plaatsgevonden.

 1. Wat doen wij niet
  KPN verstrekt je gegevens niet aan derden voor marketing-, verkoop- en/of andere doeleinden dan die beschreven staan in dit privacyverklaring.
 2. Wat doen wij wel
  KPN verstrekt je gegevens op jouw verzoek en met jouw toestemming aan aangesloten bedrijven voor identificatie, waarmee dat aangesloten bedrijf jou toegang kan verschaffen tot de diensten van dat bedrijf. Alleen bedrijven en instanties die de PIM dienstverlening bij KPN afnemen, behoren tot deze groep. Je leest hieronder wie dat zijn.

Onze dienstverleners

We mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan andere partijen geven, daar zijn wettelijke regels voor. We sluiten overeenkomsten met bedrijven die de PIM dienstverlening willen gebruiken om jou te kunnen identificeren. Met jouw toestemming delen wij jouw gegevens met deze bedrijven om een dienst uit te voeren. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden de partijen gescreend volgens de hoge standaarden die KPN aan haar klanten stelt. Daarnaast hebben wij speciaal voor deze overeenkomst de nodige contractuele afspraken gemaakt waarin is geborgd dat de verstrekking uitsluitend plaatsvindt met doeleinde identificatie in verband met toegangsverschaffing van de diensten van dat bedrijf. Ook als KPN met een partij werkt van buiten de Europese Economische Ruimte, maken we duidelijke afspraken om te zorgen voor de veiligheid van jouw gegevens. In zulke gevallen zijn er zogenaamde standaardbepalingen afgesloten die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie. Op de diensten die door de dienstverleners worden aangeboden, is een eigen privacybeleid van dat bedrijf van toepassing. KPN heeft geen zicht op de manier waarop deze diensten jouw persoonsgegevens gebruiken. KPN waarborgt wel dat de verstrekking van de persoonsgegevens uitsluitend plaatsvindt om het aangesloten bedrijf in staat te kunnen stellen om jou te identificeren, waarna dat bedrijf jou toegang kan verschaffen tot de dienst waar jij gebruik van wilt maken.

Bevoegde publieke instanties/autoriteiten

KPN is op grond van de wet verplicht om jouw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. Onze toezichthouders zoals de Autoriteit Consument en Markt, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en andere overheidsinstanties kunnen persoonsgegevens van jou bij ons opvragen. In de wet staat wanneer we die moeten geven. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of aan auteursrechthebbenden, bijv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

We kunnen je pushberichten sturen om je te laten weten wanneer er nieuws over de PiM-dienstverlening is. Denk aan:

 • Nieuwe functionaliteiten
 • Nieuwe bedrijven die PiM accepteren
Je kunt deze berichten altijd uitzetten via het privacy-instellingen van het besturingssysteem van jouw telefoon.

Social Media

We hebben via social media contact met klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de websites PIM.app en KPN.com. Dit doen we om relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. Het kan gebeuren dat we (persoons)gegevens vastleggen. Deze verwerken we in overeenstemming met de privacywetgeving.

We doen onze uiterste best om jouw gegevens zoveel mogelijk te beschermen:

 • We investeren voortdurend in onze systemen, procedures en mensen.
 • We trainen onze mensen om veilig en secuur om te gaan met jouw gegevens.
 • We slaan de persoonsgegevens encrypted op.
 • We verstrekken de persoonsgegevens op beveiligde wijze.

Veiligheid is iets waar we ook sámen met jou aan willen werken. Heb je bijvoorbeeld te maken gehad met een lek in je beveiliging? Dan kun je dit via de website van kpn.com vertrouwelijk aan ons melden. We bewaren persoonsgegevens in elk geval zolang dat nodig is voor het bereiken van het doel. Dat is in ieder geval zolang jij gebruik maakt van de PIM App. Bij het opheffen van de PIM app account, verwijdert KPN jouw gegevens.

 • In de PIM App heb je het volledige overzicht van alle persoonsgegevens die we voor jou hebben opgeslagen voor PIM. Deze gegevens zijn gemaskeerd maar wel duidelijk herkenbaar voor jou.
 • Klopt je 06-nummer, emailadres, bankrekeningnummer of naam van de bankrekeninghouder niet (meer) die je hebt ingevuld bij je registratie voor de PIM App? Dit kun je zelf aanpassen. Ga naar “instellingen” binnen de PiM app, klik op het profiel icoontje rechtsboven en via de “bewerk” button kom je weer in onboardingflow. Hier kun je gegevens wijzigen. Voor het wijzigen van je bankrekeningnummer en naam van de bankrekeningouder, dien je dan wel opnieuw een 1ct betaling aan PIM te doen. Zo kunnen we controleren dat jij degene bent die gebruik maakt van deze rekening.
 • Je kunt bij KPN een verzoek tot verwijdering indienen van de persoonsgegevens die KPN van jou verwerkt in de PIM app. Neem contact op met info@pim.app om de procedure te starten. Dit betekent wel dat je ook geen gebruik meer kunt maken van de PIM app en de aanvullende diensten.
 • Wil je geen pushbericht via de PIM App meer ontvangen? Dan kun je deze uitzetten via de privacy-instellingen en/of app machtigingen van je telefoon. Per app kun je daar aangeven welke rechten je verleent, waaronder het recht om informatieberichten te kunnen ontvangen.

PIM blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze Privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Daarover word je geïnformeerd zodra je de app opnieuw opent.

Je kunt deze Privacyverklaring opslaan op je telefoon, tablet of computer.

Contactpersoon

We hebben binnen KPN een functionaris voor de gegevensbescherming. Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door de PIM App, stuur dan een mail aan privacyofficer@kpn.com. Ook bij ideeën of klachten over de verwerking van de persoonsgegevens voor PIM kun je mailen naar: privacyofficer@kpn.com. We helpen je graag! Ben je het niet eens met de manier waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je bij ons een klacht indienen. Dit kan eventueel ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.